Pine Mountain 9654 feet San Gabriel Mountains - theronmoon